Arhiva bacalaureat

 1. Bac2009_MT1
 2. Barem
 3. Bac2009_MT2
 4. Barem
 5. Bac2009_rezerva_MT2
 6. Barem
 7. Bac2009_MT3_M4
 8. Barem
 9. Bac2010_model_M2
 10. Rezolvare
 11. Bac2010_iunie_M1
 12. Barem
 13. Bac2010_iunie_M2
 14. Barem
 15. Bac2010_iunie_M4
 16. Barem
 17. Bac2010_iunie_rezerva_M1
 18. Barem
 19. Bac2010_iunie_rezerva_M2
 20. Barem
 21. Bac2010_august_M1
 22. Barem
 23. Bac2010_august_M2
 24. Barem
 25. Bac2010_august_M4
 26. Barem
 27. Bac2010_august_rezerva_M2
 28. Barem
 29. Bac2011_iunie_M1_Var_05
 30. Rezolvare
 31. Bac2011_iunie_M2
 32. Rezolvare
 33. Bac2011_iunie_M4
 34. Rezolvare
 35. Bac2011_M2_rezerva iunie
 36. Rezolvare
 1. Bac2011_august_M1
 2. Barem
 3. Bac2011_august_M2
 4. Barem
 5. Bac2011_august_M4
 6. Barem
 7. Bac2011_august_rezerva_M2
 8. Barem
 9. Bac2012_M1_Model
 10. Barem
 11. Bac2012_M2_Model
 12. Barem
 13. Bac2012_M4_Model
 14. Barem
 15. Bac2012_speciala_M1
 16. Barem
 17. Bac2012_speciala_M2
 18. Barem
 19. Bac2012_iunie_M1
 20. Barem
 21. Bac2012_iunie_M2
 22. Barem
 23. Bac2012_iunie_M4
 24. Barem
 25. Bac2012_iunie_rezerva_M1
 26. Barem
 27. Bac2012_iunie_rezerva_M2
 28. Barem
 29. Bac2012_august_M1
 30. Barem
 31. Bac2012_august_M2t
 32. Barem
 33. Bac2012_august_M4
 34. Barem